Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg

Geachte leden van het Plaatselijk Belang van Kalenberg en Hoogeweg,

Hierbij nodigen wij u allen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op

vrijdag 19 april a.s. om 20.00 uur in het KGH.

Het bestuur heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgenodigd om een presentatie te geven

over hun werkzaamheden in ons gebied.

De agenda ziet er als volgt uit:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Presentatie Waterschap Drents Overijsselse Delta

4 Notulen ALV 21 april 2023 en 8 mei 2023

5 Jaarverslag 2023

6 Goedkeuring financieel overzicht 2023 (inclusief advies Kascommissie)

7 Kwijting bestuur

8 Benoeming Kascommissie

9 Project Dorpsvisie

10 Samenstelling bestuur

11 Rondvraag

12 Sluiting

U kunt de notulen van de ALV van 21 april 2023 en de ALV van 8 mei 2023 ook op de website Kalenberg.nu vinden.

Wij hopen op een grote opkomst. 

Met vriendelijke groet,

Helen Brouwer

PB-jaarverslag-2023 Jaaroverzicht-2023 NotulenPBALV080523Def NotulenPBALV210423Def