Uitnodiging

ALGEMENE LEDENVERGADERING  PLAATSELIJK BELANG KALENBERG-HOOGEWEG

VRIJDAG 21 APRIL 2023 IN HET KGH, AANVANG 20.00

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 21 april a.s.

Inzake de statutenwijziging heeft u eerder bericht van ons ontvangen.

Op de daarbij gevoegde statuten is geen commentaar ontvangen dat aanleiding heeft gegeven om de concept statutenwijziging aan te passen.
Goedkeuring van de gewijzigde statuten houdt tevens in de machtiging van Helen Brouwer en Pieter de Haan, zowel samen als afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de besluiten.

De statutenwijziging die ter goedkeuring zal voorliggen ter vergadering op 21 april.
Tevens ligt er vanaf 15 april een gedrukt exemplaar ter inzage gelegd in het KGH.

We hopen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet,

Helen Brouwer

Gerrit Dolstra

Pieter de Haan

Peter Jongschaap

 

AGENDA

Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg
Vrijdag 21 april 2023 in het KGH, aanvang 20.00

  1. Opening
  2. Mededelinge
  3. Verslag Algemene Ledenvergadering 1 april 2022
  4. Jaarverslag 2022
  5. Financieel overzicht 2022 en Kascommissie
  6. Statutenwijziging
  7. Nieuwe website Kalenberg Nu
  8. Presentatie Susan Oosterlaar
  9. Presentatie Ruben Achterdemolen Gebiedsmanager Noord-West Overijssel Staatsbosbeheer
  10. Rondvraag
  11. Sluiting